Namen, cilji društva in načini dela so v svoji osnovi opredeljeni s Statutom društva v 2.,9. in 10 členu. Ta Program je namenjen dodatnemu opisu ciljev in načinov delovanja društva.

Društvo bo sprožalo javne iniciative, ki bodo imele naslednje značilnosti:

 • vsebine so aktualne oz. imajo pomemben vpliv na razvoj države in družbe tako v današnjem trenutku kot na dolgi rok
 • vsebine so take narave, da se z njimi lahko poistovetijo državljani z različnim nazorskimi in političnimi opredelitvami
 • aktivnosti društva so namenjene povezovanju slovencev in preseganju interesnih razlik v korist našega skupnega interesa in krepitev slovenske sloge
 • zagotovljeno mora biti sodelovanje oseb s prvovrstnim znanjem in izkušnjami iz obravnavanega področja, ki so lahko tako člani društva kot simpatizerji ali povabljenci
 • aktivnosti morajo biti načrtovane in izvedene tako, da se zagotovi kar največji javni odmev . Poleg stikov z javnostmi društvo informira javnost s s svojo spletno stranjo.
 • iniciative so praviloma vodene hkrati na nacionalni in lokalni ravni. Lokalna raven je primarno področje, kjer se zagotavlja stik ne samo s člani društva temveč z vsemi državljani.
 • Lokalna raven je tista, kjer se mora izvajati glavnina delovanja društva, ki mora biti odprta za javnost in odzivna na njene pobude. Lokalne podružnice poleg iniciativ društva na nacionalnem nivoju odpirajo tudi lokalne teme na osnovi zgoraj opredeljenih principov.

 

Predlogi za prvo serijo tem:

Sklop pravna država

 • Predlog sprememb zakonodaje za učinkovitejše preganjanje in preprečevanje kriminala – konkretni predlogi za spremembo posameznih členov relevantnih zakonov
 • Reforma sodnega sistema – sklop predlaganih sprememb za povečanje učinkovitosti sodstva (doseganje nemškega , češkega? nivoja)

Sklop politični sistem

 • Zagotavljanje odgovornosti izvoljenih predstavnikov ljudstva (zamenjava voljenih predstavnikov),
 • Krepitev neposredne demokracije kot primarnega načina uveljavljanja oblasti ljudstva, zlasti na lokalnem nivoju.
 • Kontrola nad sprejemanje obveznosti države in prenosa suverenosti pri mednarodnih pogodbah (Eu, TTIP,…)

Sklop strateški ekonomski razvoj

 1. Razvoj ključne infrastrukture – razvijanje širokega družbenega konsenza za razvoj ključne infrastrukture na področju:

– promet (razvoj koprskega pristanišča, JZ-SV železniški koridor, razvoj prometnih tras pomebnih za notranjo povezanost države (3.os)

energetika ( strateška samozadostnost, izkoriščanje neizrabljenega energetskega potenciala (Savska veriga elektrarn…)

finančna infrastruktura (zagotoviti nacionalno kontrolo nad reinvestiranjem nacionalne akumulacije – najmanj polovico finančnega trga v državi, revizija sanacije bank in DUTB, kontrola nad delovanjem BS, zagotavljanje pogojev (finančni, davčni, organizacijski) za začetno financiranje start-up-ov.

 

 1. Reforma šolstva in znanosti
 • Ukinitev bolonjske reforme in povečevanje intenzitete in kvalitete študija.
 • Generalno povečanje izdatkov za znanost in izobraževanje in definiranje strateških področij financiranja znanosti z jasnim namenom posledičnega razvijanja proizvodnih in komercialnih kapacitet.

 

 1. Ohranjanje in razvijanje kmetijstva.

Promoviranje kmetijstva, ki lahko preživi na trgu ob slovenskih naravnih danostih. Iskanje alternativnih in inovativnih oblik dostopa do potrošnikov. Promoviranje zdrave ekološke lokalne hrane. Oblikovanje in promoviranje kvalitetnih slovenskih proizvodov.

 

 1. Razvoj poslovnih okolij (turizem, proizvodni sklopi, sistematična promocija Slovenije kot proizvodne in razvojne destinacije, sklop institucionalnih pobud – davčni sistem, organizacijski ukrepi, promocija)

Sklop varnost

 1. Ponovna vzpostavitev specializiranega srednješolskega policijskega programa
 1. Postavitev narodne zaščite (žandarmerija)
 1. Ponovna vzpostavitev naborniške vojske

Sklop krepitev narodne zavesti

 1. Razkrivanje zgodovinskih manipulacij in odkrivanje prave narodove zgodovine
 1. Razkrivanje poskusov manipuliranja z mediji in javnostjo